Kunstavgiften - salg mellom privatpersoner

Det er mulig at dette er blitt diskutert tidligere (?) men jeg ser at en del private selgere av kunst på Finn sier i sine annonser at “5% kunstavgift kommer i tillegg til prisen.”

I beste fall betaler man da 5% for mye til kunstnerfondet og i verste fall betaler man 5% for mye til selger som stikker pengene i egen lomme, siden det er selger som er ansvarlig for å innbetale kunstavgiften.

Kunstavgiftsloven sier at all offentlig omsetning skal utløse avgiften, som i hovedregel betyr 5% for kunst med verdi over kr 2000 ex MVA.

Men…aldri en regel uten unntak;

Klippet fra Q&A kunstavgiften.no:

“All omsetning, med mindre den skjer direkte mellom to privatpersoner, regnes som hovedregel for ”offentlig omsetning” og utløser kunstavgift.”

Mao er omsetning mellom privatpersoner ikke offentlig omsetning og dermed utløser ikke slike salg kunstavgift.

Greit å vite når man møter på slike “5% selgere” :blush:

12 Likes

Har sett disse dukket opp etter at Finn.no nå faktisk har varsel om dette når man oppretter kunst annonse.
I beste fall kommer det ekstra penger i fondet, i verste fall så kalkulerer selger med skjulte påslag :wink:

1 Like

Leste om dette en gang og fant ut at offentlig omsatt kunst også var kunst solgt av private offentlig, så den eneste fritatte handelen av kunst er dersom man selger med kun to parter involvert. Blir salget annonsert på finn eller her på kv regnes det som offentlig omsatt såvidt jeg forsto det.

http://kunstfond.no/sporsmal-svar/35-hva-er-offentlig-omsetning

Altså om jeg sender deg @Toris64 en melding og spør om jeg kan kjøpe noe jeg vet du har hjemme er det ikke offentlig omsetning, men dersom du lager en annonse her og selger er det igjen offentlig

1 Like

Høres plausibelt ut, men infoen på kunstavgiften.no sier ikke noe om markedsføringsmetoden eller salgskanalen. Den sier kun at så lenge både kjøper og selger er privatpersoner er salget per def ikke offentlig omsetning og dermed utløser en slik privat handel ikke kunstavgift, slik jeg kan forstå det.

Fra min første link til kunstfondets side “salg på internett (annonsering på f.eks. finn.no, egne og andre salgsportaler på internett)”

1 Like

Ja, jeg ser det nå. Tydelig :wink:

I rest my case… :v:t2:

1 Like

Skulle likt å se at en jurist ser på dette, er Finn.no egentlig offentlig eller er det kun en kanal for å sette to privatpersoner i kontakt med hverandre?

1 Like

Er vel noen jurister her inne som kan se på det om det virker urimelig?

Hei,

jeg kom over denne fordi jeg researchet emnet, og tenkte at jeg kunne kommentere. Jeg jobber som advokatfullmektig.

Det er nok rett som Bono skriver, dvs. at man plikter å innbetale kunstavgift, også når man selger mellom privatpersoner, så lenge kunsten er blitt tilbudt på offentlig markedsplass (jf. lovens § 1 om “offentlig omsetning”). Relevant lov er for øvrig lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m. (kunstavgiftsloven).

Loven er åpen for tolkning, så man må også se på andre rettskilder, herunder dommer på området. Her er det ikke så mye å ta av, men LB 1998 s. 955 er interessant, fordi der gjør retten en kort drøfting av begrepet “offentlig omsetning”:

Hva som ligger i begrepet “offentlig” er ikke nærmere presisert i lov eller forarbeider. Hva som ligger i begrepet må derfor avgjøres ut fra ordlydsfortolkning og andre tilgjengelige rettskildemomenter. Etter vanlig ordlydsforståelse har begrepet offentlig to hovedbetydninger. Den ene betydningen angir forholdet til stat, kommune etc. Denne betydning har ikke interesse her. Den andre betydningen angir at noe er beregnet på eller tilgjengelig for allmennheten, og det er denne betydningen som har interesse her. Naturlig ordlydsforståelse tilsier med andre ord isolert sett at maleriene må være tilbudt allmennheten, for eksempel ved annonsering. Denne forståelse understrekes ved den oppregning av typiske tilfeller av offentlig omsetning som er foretatt i lovens § 3 første ledd første punktum. Definisjonen på “offentlig omsetning” inntatt i RG-1965-283 er følgende: “Maleriene var overhodet ikke frembudt til offentligheten for salg”. Det er altså frembydingen til offentligheten som er det avgjørende. Noe grunnlag for å hevde at avgiftsplikten omfatter ervervsmessig omsetning foreligger åpenbart ikke. Et slikt standpunkt har ingen forankring i naturlig ordlydsforståelse.

Legalitetsprinsippet gjelder for dette området. Det innebærer at et inngrep overfor private krever klar og utvetydig hjemmel i lov. Verken ordlyd, formålsbetraktninger, uttalelser i forarbeider, etterarbeider eller andre juridiske kilder viser at ordlyden omfatter nærværende tilfelle. Det har også vært en etterfølgende lovendring som likestiller enkelte andre tilfeller med offentlig omsetning. Dersom en mente at nærværende tilfelle omfattes, burde en således presisert dette samtidig.Det er ikke relevant om en selger får hjelp til å finne kjøper, så lenge hjelperen ikke frembyr maleriene offentlig. Enhver som selger et maleri har en frihet til å kontakte flere personer uten at salget av maleriene av den grunn blir å betegne som “offentlig omsetning”, jf § 1. Avgjørende etter lovens ordlyd og rettspraksis er om maleriene er frembudt til offentligheten for salg. Det at en hjelper har den samme frihet som selger av maleriet til å finne en kjøper, har ikke relevans. Hvordan han tar seg betalt har heller ikke betydning. Lovens vilkår om offentlig omsetning knytter ikke avgiftsplikten opp til måten hjelperen tar seg betalt for bistanden ved salget.

Det bestrides at meglere vanligvis ved formidlingssalg, også i dette tilfellet, går aktivt ut og undersøker markedet og oppsporer en aktuell kjøper slik den kjærende part hevder.

Dersom man selger til en venn/bekjent, eller direkte til en kunstformidler (som siden selger videre), eller til en hvilken som helst “person X” - så lenge verket ikke har blitt tilbudt offentlig - så taler mye altså for at man vil være fritatt kunstavgift.

6 Likes

Dette vet vi allerede. Om jeg selger (som privatperson) til en bekjent uten å annonsere så skal det ikke kreves kunstavgift.

Spørsmålet er hvis man annonserer her inne, Facebook eller finn.no om det da skal kreves kunstavgift. Slik jeg tolker loven så strengt tatt ja.

Enig med @azidops. Tolker annonserte salg (her, finn, eller fb), som kunstavgiftspliktig.

Jeg forstår det slik at salg mellom privatpersoner er unntatt.

Årsaken til det er at kunstavgiften såvidt jeg kan se skal innkreves “av selgeren ved all omsetning av avgiftsbelagt kunst i forretninger, på separat- eller kollektive utstillinger og ved alle former for auksjon.”, jf. Kunstavgiftsloven paragraf 3.

1 Like

Jeg syns du skal ha rett Voff :+1::wink:

Neste setning: “Alle som offentlig omsetter avgiftsbelagt kunst er ansvarlig for rett innbetaling av avgiften.”

:face_with_raised_eyebrow:

Ja, men dette må vel vise tilbake til forrige setning om innkreving av kunstavgiften? Hvis dette ikke skal forstås slik, vil oppramsingen av omsetningssteder (som virker å være uttømmende) i første setning være meningsløs.

2 Likes

Kommer ikke dette nokså tydelig frem her? http://kunstavgiften.no/informasjon.html#sporsmal-svar

Er det kunstavgift på “amatørkunst”?
SVAR

Det stilles ikke krav til kvalitet eller profesjonalitet på kunst som utløser kunstavgift ved salg av egne verk. Dersom omsetningen kan regnes for offentlig skal alle kunstnere som selger egne verk med salgspris over 2 000 NOK forholde seg til bestemmelsene om kunstavgiften. Hvis det dreier seg om videresalg (annenhåndsomsetning), er det også et krav at verket har såkalt ”verkshøyde”, dvs. at verket skal framstå som originalt og med kunstnerisk selvstendighet, for at salget skal utløse kunstavgift.

Vil da trykk fra en mindre kjent amatørkunstner ikke utløse kunstavgift?

Hvis man selger et kunstbilde via finn, med utgangspunkt i at dette utløser bkh-avgift ved salg over 2.000, for å unngå bkh-avgift kan man ikke bare sette prisen på rammen etter hvor mye man ønsker for bildet? Feks: “Pipetrynet av pøbel, kr 15.000. Selges kun innrammet. Pris for bildet kr 2.000 og pris for innramming kr 13.000.”

3 Likes

Hvis du kan vise til kvittering for 13000 for innramming er 1999 helt innenfor. :slight_smile:

Tråden diskuterer både Finn.no og KV særskilt. Men svaret på spørsmålet er uansett ja; det vil regnes som offentlig omsetning så lenge det skjer i et offentlig fora, så som, men ikke begrenset til, Finn.no, KV, Ebay, QXL, Facebook, Twitter, Linkedin, etc.