Kunstavgiften - salg mellom privatpersoner

Man kan vel selv bestemme hvilke pris man setter på en innramming, uavhengig av hva man selv betalte ved kjøp? :slight_smile:

Hehe, teoretisk sett, men du må tenke spørsmålet ditt “helt i mål”:

Bonos rettslige grunnlag for innkreving av kunstavgift finnes i lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m.

Dersom du, ved nevnte eksempel, forsøker seg på illojal omgang av loven, så vil Bono likevel kunne fremme et krav ovenfor deg. Dersom du bestrider kravet, så vil de med stor sannsynlighet bringe saken inn for retten. De er tross alt en bransjeorganisasjon og vil sikkert statuere et eksempel.

Dernest blir spørsmålet hva en dommer vil mene; vil han tro på din påstand om at bildet er kun er verdt kr 2.000? Er det sannsynlig at man bruker kr 13.000 på å innramme et slikt bilde? Hva om han googler auksjonsresultater, eller bare Finn.no, og finner at markedsverdien på nevnte trykk er kr 15.000? Hvordan kan du dokumentere din (fiktive) verdi? Osv.

Jeg tror jeg vet hva utfallet blir til slutt, uansett hvilke konstruksjoner man måtte stille opp på forhånd.

6 Likes

Nå kan dette virke noe illojalt også, men vil det ikke være mulig å annonsere noe på finn. Få inn interessenter, så selge det til f.eks samboeren din for samme pris, som så tilbyr det til aktuelle personer som er interessert?

Da brukes finn som markedsføring, men alt av salg går via private kanaler utenfor finn og utenom markedsføringen?

Ja det er mulig du kan det. Aner ikke hvordan “bokettersyn” for en privatperson ville vært.

Siden «kunstverket skal være frembudt til offentligheten for salg” er vesentlig for kravet om kunstavgift, vil jeg anta at hvis et salg kommer i stand etter en Finn annonse hvor kjøper annonserer «Jeg ønsker å kjøpe kunstverk X» så vil en slik handel være unntatt kunstavgift såfremt det aktuelle kunstverk ikke har vært frembudt til offentligheten for salg parallelt med at kjøpsforespørselen ble fremsatt?

2 Likes

Jeg tviler på at dette med “bokettersyn” hos privatpersoner uansett kommer på spissen - det må være ganske klart at kunstavgiften ikke gjelder for salg mellom privatpersoner. Dette fremgår uansett av systemet loven legger opp til - bl. a. Som at avgiften skal innbetales innen samme frist som for mva. Det gjelder derfor et vilkår om at man er næringsdrivende, se bl. a. følgende formulering i Eidsivating lagmannsretts dom i RG 1965 s. 280:

“Hva Moltzau personlig angår kan heller ikke han antas å bli ansvarlig etter nevnte bestemmelse. Han er utvilsomt samler av kunst, hvilket også den ankende part erkjenner. Lagmannsretten er enig med byretten i at den omstendighet at han med visse mellomrom avhender større eller mindre partier av sin kunst ikke kan bevirke at han blir kunsthandler eller at han derved må ansees å drive næring ved omsetning av kunst. Man må se hans salg av kunst som et ledd i samlervirksomheten. For øvrig har han aldri drevet «offentlig» omsetning av malerier. Det er uimotsagt opplyst at ved alle malerisalg han har foretatt her i landet etter 1/10 1956 gjennom forretninger, på utstillinger eller ved auksjoner er det overensstemmende med lovens § 3 innkrevd og betalt omsetningsavgift etter nevnte lov.”

Dersom de som er ansvarlig for kunstavgiften mener noe annet, burde de i tilfelle formidlet det nærmere. Antakeligvis tjener de såpass greit på misforståelsen om at privatpersoner er kunstavgiftspliktige at de er tjent med å ikke si noe.

7 Likes

Dette var ny informasjon! @Stormen, hva tenker du? Og hvilken “nøytral” tredjepart kan egentlig gi fasiten?

Gjorde et forsøk på å gå litt hardt ut for å se an tilbakemeldingene, men har vært heller rolig foreløpig…

Et spørsmål som kan oppstå er vel derimot om Finn regnes som profesjonell formidler iht. Kunstavgiftsloven. Synes imidlertid det er unaturlig å anse f. Eks. Kunstveggen som profesjonell formidler.

1 Like

Interessante tanker fra @Vott, absolutt. La meg sjekke opp; jeg kommer tilbake. Jeg må studere forarbeidene til loven og andre kilder.

Hei,

da er saken avklart.

Jeg kontaktet Kulturdepartementet for en veilledning i saken. Det var slik jeg antok:

Spørsmål om kunstavgift

Kulturdepartementet viser til e-post av 12. april 2018 hvor det reises spørsmål om
kunstavgiftsloven.

Ifølge kunstavgiftsloven med forskrift skal alle som offentlig omsetter kunstverk betale avgift
på de vilkår som følger av loven.

Regelverket gjelder også for omsetning via annonser på nettportaler som f.eks. Finn.no, og
gjelder uavhengig av om selger er profesjonell kunsthandler eller privatperson.

Eksemplet med salg av “Warholtrykket” på Finn.no til kr 10 000 vil følgelig utløse avgift etter
kunstavgiftsloven.

Med hilsen
Stein Sægrov (e.f.)
avdelingsdirektør

3 Likes

med andre order gjelder det IKKE på f.eks KV, ettersom dette er et forum som krever innlogging og dermed hverken nettportal ei heller helt åpent for offentligheten.

kort mine tanker ! - takker for god oppfølgning Stormen ! :slight_smile:

«Den som fra og med i dag publiserer utsagn eller påstander – uansett på hvilken måte – der vedkommende har forsett om at utsagnene skal nå mer enn 20–30 personer, kan straffes dersom det er forbudt å fremsette slike»

Dette er fra en dom i Stavanger ang hva som er offentlig rom når det gjelder ytringer. Dette var ytringer på en lukket gruppe på Facebook. Så hva som er offentlig kommer vel heller an på hvor mange den når heller en om du må logge inn.

2 Likes

Man må ikke logge inn eller være medlem på forumet for å lese her. Kunstveggen er ett åpent forum :wink:

Skremmende. Kan du gi en referanse til dommen?

Finner ikke selve dommen, advokater som refererer til den

http://johnchristianelden.blogg.no/1369402739_nr_kongen_bestemmer.html

https://www.nored.no/content/download/9633/82278/version/1/file/IJ-nr%202014-07%20-%20Facebooksaken%20-%20Politiker%20mot%20privatperson%20-%20Stavanger%20tingrett%202014-04-30.pdf

1 Like

Vel, hva kulturdepartementet sier…er vel også bare en mening?

Uansett ser jeg ikke for meg at de kommer til å springe etter oss med det første.

Det ser jo ut til at de hovedsakelig har tatt copy paste fra teksten på Kunstavgiften sin nettside?

Og det er jo støtt og stadig at statlige etater tolker lover feil?

Jeg tenker i allefall at avgiften opprinnelig var tiltenkt å legges på profesjonelle aktører, ikke privatpersoner som driver litt kjøp og salg på hobbybasis. På samme måte som jeg tror at folk som hadde samlet klokker og kjøpt/solgt privat hadde synes det hadde vært meget rart med en tilsvarende avgift ved privat handel…

5 Likes

Det er vel mer “rimeligheten” i det hele jeg synes virker merkelig.

Systemet for innkreving/-betaling er lagt opp med betalingsterminer ol. som i praksis antakeligvis er mer komplisert enn systemet for innkreving/-betaling av mva, med plikter man som næringsdrivende ofte får hjelp av regnskapsfører for å oppfylle. I tillegg er salg av kunst stort sett skattefritt, mest sannsynlig på grunn av rapporteringsbyrde det vil medføre for privatpersoner (som ikke nødvendigvis eier kunst med sikte på å tjene penger på det) og kontrollhensyn - vil ikke da en avgift på kunst egentlig undergrave skattefritaket?

Jeg er enig i at loven gir hjemmel for at det skal innbetales kunstavgift på salg mellom privatpersoner, men om det egentlig var intensjonen med kunstavgiften er jeg ikke sikker på. Ettersom følgeretten (som er en følge av implementering av et EU-direktiv) ikke gjelder mellom privatpersoner, og tanken ved forrige lovendring var at disse skulle harmoniseres, gjør man det enda vanskeligere for vanlige folk.

Det har skjedd en del når det gjelder hva som kan anses som “offentlig omsetning” (pga. nettsider som Finn) siden kunstavgiftsloven ble vedtatt, og det virker etter min mening noe snodig at samfunnsutviklingen skal medføre en økning av nedslagsfeltet for en ideelt begrunnet avgift uten at det virker å være uttrykkelig tatt stilling til det.

1 Like

Jeg tror man skal være forsiktig, slik noen gjør i tråden, å forsøke å foreta en omvendt tolkning av reglene - eller å forsøke å avgrense “offentlig” til Finn.no og identiske plattformer alene.

Jeg er enig i at det umiddelbart oppfattes urimelig - og muligens i strid med intensjonen - at det skal påhvilke kunstavgift på kunsttransaksjoner mellom privatpersoner når disse har vært utlyst offentlig.

Men: hovedregelen ved lovtolkning er at bestemmelsen skal tolkes slik ordlyden tilsier. I dette tilfellet nevner ikke kunstavgiftloven noen unntak for privatpersoner. Og Kunstveggen er utvilsomt et “offentlig” forum.

Jeg kontaktet også Bildende Kunstneres Hjelpefond. De skriver:

For omsetning av kunst på finn.no henviser vi til Kunstavgiftslovens § 1:

«Ved all offentlig omsetning av kunst, og ved slike erverv som etter denne lov er likestilt med offentlig omsetning, av kunstverk av norsk eller fremmed opphav, skal kjøperen i tillegg til kjøpesummen betale en avgift på inntil 5 prosent av denne».

KUD har fastslått at omsetning via finn.no og tilsvarende annonseplattformer på nett er å anse som (likestilt med) offentlig omsetning.

For øvrig henviser vi også til KUDs brev til deg 13.04.18.

Send meg gjerne en e-post hvis du har flere spørsmål.

Vennlig hilsen
for KUNSTAVGIFTEN


Hege Imerslund
direktør
BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND
KUNSTAVGIFTEN

Oppsummert, og basert på tre rettskilder av ulik vekt: Man må (foreløpig) betale. En mer produktiv vei, enn å bedrive logisk akrobatikk for å komme rundt regelen, er å forsøke å endre regelen.

5 Likes